Žiadna položka

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej ako „OP“) upravujú podmienky dodania Tovaru zamestnancom spoločnosti Family Care Holding, a.s. , Haanova 14/A, 851 04  Bratislava, IČO: 47523662 , DIČ: 2023933076 , Spoločnosť je zapísaná v OR SR, oddiel Sa, vložka č. 5871/B, (e-mail: info@ninabusso.sk, tel: +421 940 40 36 66) (ďalej ako „Nina Busso“) Zákazníkovi na miesto ním určené v rámci hlavného mesta Bratislava.

1.2 Zákazníkom sa v zmysle týchto OP rozumie osoba, ktorá prejaví záujem o kúpu Tovaru.

II. DODANIE TOVARU

2.1 Zákazník si v e-shope www.ninabusso.sk zaslaním žiadosti o rezerváciu a doručenie Tovaru (ďalej ako „Žiadosť“) vyberie z ponuky a v Žiadosti uvedie nasledovné:

a) meno a priezvisko,
b) adresu trvalého pobytu,
c) adresu dodania Tovaru,
d) veľkosť množstvo a farbu Tovaru,
e) emailovú adresu,
f) telefónne číslo

2.2 Nina Busso sa bezodkladne po prijatí Žiadosti telefonicky dohodne so Zákazníkom na termíne dodania Tovaru za účelom jeho vyskúšania. Zamestnanec Nina Busso doručí Tovar Zákazníkovi a podpíše s ním preberací protokol, ktorý bude obsahovať najmä: kód, veľkosť (ak je daná na výber), farba, množstvo Tovaru a Kúpnu cenu (ďalej ako „Preberací protokol“). Zákazník je povinný si Tovar do 24 hodín odo dňa prevzatia vyskúšať a informovať Nina Busso či si Tovar kúpi alebo nie.

III. NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁVANÍM TOVARU ZÁKAZNÍKOVI

3.1 Zákazník, ktorý sa rozhodne zakúpiť si aspoň jeden z celkového maximálneho množstva dodaného Tovaru v počte 5 kusov, bude mať dodanie Tovaru bezplatné.

3.2 V prípade, že Zákazník neprejaví záujem o kúpu žiadneho Tovaru z dodaného množstva, je povinný zaplatiť Nina Busso manipulačný poplatok vo výške 5,50 EUR (slovom: päť eur a päťdesiat centov) za doručenie. Zákazník je povinný zaplatiť manipulačný poplatok do 7 (sedem) kalendárnych dní odo dňa doručenia Tovaru bezhotovostným prevodom na účet Nina Busso uvedený na Preberacom protokole.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1 Zákazník je povinný Tovar riadne a včas prevziať. Prevzatie Tovaru je Zákazník povinný svojím podpisom písomne potvrdiť na Preberacom protokole.

4.2 Zákazník, je povinný najneskôr do 24 hodín odo dňa prevzatia Tovaru informovať prostredníctvom e-mailu Nina Busso, či sa rozhodol pre kúpu Tovaru alebo nie.

4.3 V prípade, že Zákazník neoznámi v určenej lehote či si vyskúšaný Tovar zakúpi alebo nie, nevráti ho v lehote 7 (sedem) kalendárnych dní na prevádzku Nina Busso, je Nina Busso oprávnený požadovať zaplatenie Kúpnej ceny za Tovar v zmysle Preberacieho protokolu.

4.4 Zákazník zodpovedá za poškodenie (pokiaľ nie je možné Tovar vrátiť do pôvodného stavu) a za stratu či zničenie Tovaru v plnej výške jej hodnoty.

V. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY, KÚPNA CENA A PODMIENKY JEJ SPLATNOSTI

5.1 Kúpna zmluva je medzi Zmluvnými stranami uzavretá okamihom doručenia emailu Nina Busso, v ktorom Zákazník oznámi, ktorý Tovar si kupuje. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Zákazníka v okamihu prevzatia Tovaru a podpísania Preberacieho protokolu. Vlastnícke právo Tovaru prechádza momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Nina Busso.

5.2 Ak Zákazník nezaplatí Kúpnu cenu za všetok Tovar dodávaný podľa Kúpnej zmluvy (všetok Tovar uvedený na jednom Preberacom protokole), vlastnícke právo k všetkému takto dodávanému Tovaru prejde na Kupujúceho až zaplatením celej Kúpnej ceny vyplývajúcej z jednej Kúpnej zmluvy.

5.3 Zákazník je povinný zaplatiť Nina Busso Kúpnu cenu najneskôr do 7 (sedem) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami.

5.4 Kúpna cena sa uhrádza platbou v hotovosti k rukám Nina Busso, bezhotovostným prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu Nina Busso.

5.4 V prípade zaplatenia Kúpnej ceny bezhotovostným prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu Nina Busso sa považuje Kúpna cena za zaplatenú pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet Nina Busso. Následne Nina Busso odošle Zákazníkovi faktúru s náležitosťami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Vzťahy neupravené v týchto OP sa medzi Zákazníkom a Nina Busso riadia VOP Nina Busso uverejnené TU.

6.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Nina Busso.