Žiadna položka

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov.

Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany osobných údajov návštevníkov webových stránok www.ninabusso.sk (ďalej ako „webová stránka“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej ako „užívateľ“) a zákazníkov NINA BUSSO, ktorí urobia prostredníctvom webovej stránky objednávku (ďalej ako „zákazník“).

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Obchodná spoločnosť, Svet ženy, s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08,  IČO: 50 250 515 , DIČ: 2120270768, Spoločnosť je zapísaná v OR SR, oddiel Sa, vložka č. 110809/B, e-mail: info@ninabusso.sk, tel. číslo: +421 940 40 36 66 (ďalej ako „“), je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Aké údaje spracúvame?

Na webovej stránke spracúvame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch, ktoré nám boli dobrovoľne poskytnuté. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na webovej stránke alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje.

Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva SŽ informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava SŽ údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

SŽ nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

Pre aké účely osobné údaje spracúvame?

Pre vybavenie Vašej objednávky, t.j. na plnenie zmluvy medzi SŽ a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže SŽ vybaviť Vašu objednávku.

Pre ponuku našich produktov zákazníkom SŽ formou obchodných oznámení využíva SŽ predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na SŽ už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov SŽ v podobe obmedzeného priameho marketingu. SŽ tak  nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na webovej stránke zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas SŽ udeľujete v priebehu registrácie na webovej stránke alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov SŽ.

Pre ponuku našich produktov a propagáciu SŽ formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva SŽ predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať našu webovú stránku. Súhlas SŽ udeľujete v priebehu registrácie na webovej stránke alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie SŽ spracováva SŽ pri využití cookies údaje o návšteve webovej stránky, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webovej stránke. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava SŽ štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webovej stránky. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webovej stránky tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete tu.

Cookies sú využívané tiež pre realizáciu affiliate programu SŽ, kedy je zaznamenané, či ste do 30 dní od kliknutia na reklamu SŽ na iných webových stránkach nakúpili akýkoľvek tovar. Spracovanie je opäť možné len na základe Vášho súhlasu s používaním týchto cookies, ktorý poskytujete už na webových stránkach nášho affiliate partnera, teda na stránkach, kde ste klikli na reklamu SŽ. Pokiaľ tento súhlas poskytnete a ak zároveň poskytnete súhlas s ukladaním cookies pre tieto účely na webových stránkach SŽ budú tieto cookies používané v súlade s pravidlami používania cookies.

Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom SŽ do príslušného chatovacieho okna na webovej stránke. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci webovej stránky môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

  • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
  • namietať proti spracovaniu osobných údajov vo SŽ na e-mailovej adrese info@ninabusso.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete SŽ ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazanie cookies nájdete tu.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
V prvom rade sú osobné údaje spracovávané SŽ a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú riadne poučené o nakladaní s osobnými údajmi a zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s SŽ.

SŽ ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, a to tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je každý subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre SŽ na účely a spôsobom, ktoré SŽ stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje sprostredkovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Sprostredkovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi sprostredkovateľov, ktoré SŽ využíva, patria:

  • ReMax Courier Service, spol. s r.o., so sídlom Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, IČO: 35 825 456 (prepravná spoločnosť)
  • 123kurier, s.r.o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46 598 863 (prepravná spoločnosť)
  • OneSignal., zahraničná spoločnosť so sídlom na Esperanca Avenue 2194, Santa Clara, 95054 Kalifornia, Spojené štáty americké (push notifikácie)
  • Google LLC, zahraničná spoločnosť so sídlom na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 94043 Kalifornia, Spojené štáty americké (nástroje pre on-line marketing)
  • Tawk.to, zahraničná spoločnosť so sídlom na 187 East Warm Springs Rd, SB298,Las Vegas, 89119 Nevada, Spojené štáty americké (zabezpečenie zákazníckej podpory)
  • The Rocket Science Group, LLC, zahraničná spoločnosť so sídlom na 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, 30308 Atlanta, Georgia, Spojené štáty americké. (zaistenie e-mailingu prostredníctvom MailChimp)
  • Facebook, Inc., zahraničná spoločnosť so sídlom 1601 S. California Ave, Palo Alto, 94304 Kalifornia, Spojené štáty americké (nástroje pre on-line marketing)
  • LYONESS Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 864 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 78728/B (zaistenie affiliate programu)

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov horeuvedenými spoločnosťami nájdete na nasledovných webových sídlach:

http://www.remax.sk/sk-sk/Privacy

123kurier.sk - Ochrana osobných údajov

https://onesignal.com/privacy_policy

https://policies.google.com/privacy/update

https://www.tawk.to/privacy-policy/

https://mailchimp.com/legal/privacy/

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.lyoness.com/sk/privacy-policy

Kde uchovávame vaše údaje?
Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), môžu však byť prenesené do krajiny mimo EHP a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Pre prenosy mimo EHP SŽ použije Štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) ako zábezpeky pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

SŽ spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona SŽ následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom SŽ požiada o udelenie nového súhlasu.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva SŽ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva SŽ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na SŽ vzťahujú.

Aký je právny základ na spracovanie?
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup: 
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s SŽ, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť:
Vždy, keď SŽ spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva SŽ, kedykoľvek okrem týchto situácií:

*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u SŽ bez ohľadu na spôsob platby,
*váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme SŽ. SŽ nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,
* úpravou nastavení svojho účtu na webovej stránke,

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby SŽ obmedzila spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme SŽ, SŽ obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, SŽ musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
*ak SŽ už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál zákazníckeho servisu, ktorý vybaví vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie. Môžete sa s ním skontaktovať na info@ninabusso.sk

Zodpovedná osoba:
Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese info@ninabusso.sk a do predmetu napíšte DPO.

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:
Ak sa domnievate, že SŽ spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Bezpečnosť osobných údajov

SŽ dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). SŽ kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany SŽ pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

MARKETINGOVÉ PONUKY, INFORMAČNÉ PRIESKUMY A POZVÁNKY PROSTREDNÍCTVOM EMAILOV, TEXTOVÝCH SPRÁV, TELEFONICKY A POŠTOU

Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

S cieľom optimalizovať vašu interakciu s SŽ vám poskytneme náležité informácie, odporúčané produkty, pošleme vám pripomienky produktov, ktoré ste nechali v nákupnom košíku, a budeme vám posielať personalizované ponuky. Všetky tieto skvelé služby sú založené na vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na čo ste klikli, a na informáciách, ktoré ste nám poskytli.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

* Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo a PSČ

* Rod (ak sa rozhodnete nám ho poskytnúť)

* Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

Ak máte účet na webovej stránke alebo ste členom klubu NINA BUSSO Club, budeme spracovávať aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom a členstvom, ako sú:

* Meno

* Adresa

* Vek

* História nákupov

* Informácie o tom, ako ste navigovali a klikali na stránke

 

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.

Keď tak urobíte, SŽ vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových zásielkach,

* úpravou nastavení svojho účtu na webovej stránke,

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas.

V prípade emailového marketingu vás považujeme za neaktívneho zákazníka, ak ste v priebehu posledného roka neotvorili email.  Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje zmazané.

ÚČET NA WEBOVEJ STRÁNKE

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s SŽ.  Poskytneme vám históriu objednávok a informácie o vašich objednávkach a umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu (vrátane marketingových preferencií). Poskytneme vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie.  Ďalej vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku, ponúkneme vám odporúčania vašej veľkosti a umožníme vám hodnotiť a recenzovať produkty, ktoré ste si od nás kúpili.

Na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité odporúčania produktov SŽ, spracujeme vašu navigáciu a prehliadanie na našich digitálnych platformách (vrátane webovej stránky a aplikácie), vašu históriu nákupov a recenzie produktov, ako aj údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom svojho účtu.

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?

Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu SŽ.  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, telefónne číslo,

* dátum narodenia,

* rod,

* krajina,

* nastavenia účtu,

* šifrované informácie o platobnej karte.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

* história objednávok,

* informácie o doručení,

* história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

* história klikania,

* história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte účet SŽ.

Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a SŽ vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet SŽ.

Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme SŽ napísaním na adresu info@ninabusso.sk Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

NINA BUSSO CLUB

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho členstva v klube a na to, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s NINA BUSSO Club.

Vaše body budeme registrovať a spravovať na základe vašich nákupov, budeme vám posielať informácie o vašich bodoch a odmenách, ako sú zľavy a klubové podujatia.

Vaše osobné údaje použijeme tiež pre pozvánky na podujatia a súťaže a pre zľavy pre členov NINA BUSSO Club a ďalšie služby.

Poskytneme vám históriu objednávok a informácie o vašich objednávkach a umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu (vrátane marketingových preferencií). Poskytneme vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie. Ďalej vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku a umožníme vám hodnotiť a recenzovať produkty, ktoré ste si od nás kúpili.

Na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité odporúčania produktov NINA BUSSO Club, spracujeme vašu navigáciu a prehliadanie na našich digitálnych platformách (vrátane webovej stránky a aplikácie), vašu históriu nákupov a recenzie produktov, ako aj údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom svojho účtu.

Ak ste sa nerozhodli pre vylúčenie z priameho marketingu, vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ktoré nám poskytnete pri prihlásení sa do klubu NINA BUSSO Club:

* identifikačné údaje, ako sú emailová adresa a heslo,

* kontaktné informácie, ako sú meno, PSČ, emailová adresa,

* dátum narodenia,

* rod,

* ID pre členstvo v klube,

* telefónne číslo (ak sa nám ho rozhodnete poskytnúť),

* adresa (ak sa rozhodnete nám ju poskytnúť),

* nastavenia účtu,

* šifrované informácie o platobnej karte.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

* história objednávok,

* informácie o doručení,

* história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojené so súbormi cookies:

* história klikania,

* história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré poskytujeme tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, na rezerváciu podujatia používame nástroje na rezerváciu podujatí, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry. Na hodnotenie produktov používame analytické nástroje, na distribúciu marketingu využívame dodávateľov komunikačných a marketingových distribučných služieb.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na poskytovanie služieb klubu NINA BUSSO Club.  Na to, aby sme mohli zhromažďovať vaše osobné údaje na vytvorenie a spravovanie vášho členstva v klube NINA BUSSO, musí spĺňať naše záväzky podľa dohody o členstve.

Ak neposkytnete svoje osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť členstvo ani služby klubu NINA BUSSO.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívne členstvo v klube.

Máte právo kedykoľvek ukončiť svoje členstvo. Ak sa tak rozhodnete, vaše členstvo prestane existovať.

Po ukončení vášho členstva budú vaše údaje vymazané.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:

Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu. Ak namietate voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel a prestaneme vám posielať marketingový materiál na základe členstva v klube NINA BUSSO Club. Ak ste sa prihlásili na odber newsletters, budete dostávať priamy marketing na základe svojho súhlasu.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vaše osobné údaje použijeme na vybavenie vašich otázok, spracovanie sťažností a záručných záležitostí pre produkty a záležitosti technickej podpory prostredníctvom emailu, našej funkcie četu, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych médií. Môžeme sa s vami skontaktovať, ak sa vyskytne problém s vašou objednávkou.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane týchto kategórií:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,

* dátum narodenia,

* platobné informácie a história platieb,

* úverové informácie,

* informácie o objednávke,

* číslo účtu alebo člena,

* všetka korešpondencia v danej záležitosti.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, pre agentúru zákazníckeho servisu.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na oprávnenom záujme SŽ.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame 3 roky v prípade telefonických a emailových záznamov a korešpondencie a 3 roky v prípade riadenia prípadov.

V prípade sťažností v predajni budú vaše osobné údaje uchovávané 2 roky.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme SŽ. SŽ nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

SÚŤAŽ

Vaše údaje spracúvame, keď sa zapojíte do našich súťaží. Vaše osobné údaje sa použijú pre SŽ na skontaktovanie sa so súťažiacimi ohľadom súťaže, pred podujatím a po ňom, na identifikáciu súťažiacich, overenie veku súťažiacich, na skontaktovanie sa s víťazmi, doručenie a sledovanie cien.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,

* vek,

* informácie poskytnuté v súťaži.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, dodávateľom doručovacích služieb na doručenie cien.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď sa rozhodnete zapojiť do súťaže.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, SŽ vám nebude môcť poskytovať uvedené služby.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame 45 dní po skončení súťaže.

ROZVOJ A ZLEPŠENIE

Vaše údaje použijeme na hodnotenie, vývoj a zlepšovanie našich služieb, produktov a systémov pre všetkých našich zákazníkov. Na tento účel neanalyzujeme vaše údaje na individuálnej úrovni, celé spracovávanie prebieha s pseudoanonymizovanými údajmi.

Zahŕňa to analýzu, aby boli naše služby užívateľsky prístupnejšie, ako je napríklad úprava používateľského rozhrania na zjednodušenie toku informácií alebo na zdôraznenie funkcií, ktoré naši zákazníci bežne používajú v našich digitálnych kanáloch, a na zlepšenie IT systémov na zvýšenie bezpečnosti pre našich návštevníkov a zákazníkov všeobecne.

Analýza sa používa aj na vývoj a stále zlepšovanie logistického toku tovaru predpovedaním nákupov, zásob a dodávok, ako aj našej kapacity zdrojov z pohľadu udržateľnosti racionalizáciou nakupovania a nastavením dodávok.

Okrem toho používame údaje na to, aby sme vedeli naplánovať nové predajne a sklady a zlepšiť náš sortiment produktov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď ste sa rozhodli nám ich poskytnúť:

* číslo zákazníka,

* dátum narodenia,

* rod,

* krajina,

* nastavenia účtu.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď ste urobili nákup:

* história objednávok,

* informácie o doručovaní,

* história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

* história klikania,

* história navigovania a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú výhradne na poskytovanie služieb uvedených vyššie. Používame spoločnosti, ktoré vykonávajú webové analýzy, na analýzu správania našich zákazníkov online na všeobecnej úrovni.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov na vývoj a zlepšovanie našich služieb je založené na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet na webovej stránke alebo členstvo v klube.

Po ukončení vášho účtu alebo členstva budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme SŽ tak, že napíšete na adresu info@ninabusso.sk Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.

Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov

*číslo zákazníka,

*číslo objednávky,

*meno,

*poštová adresa,

*výška transakcie,

*dátum transakcie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje poskytneme IT spoločnostiam, ktoré poskytujú riešenia pre účtovný systém.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby SŽ mohlo plniť svoje zákonné povinnosti.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi na území Slovenskej republiky.

ZAMEDZENIE ZNEUŽÍVANIA A TRESTNEJ ČINNOSTI

Vaše osobné údaje budeme používať na zamedzenie strate zabezpečením dodržiavania obchodných podmienok a na odhalenie a zabránenie zneužívaniu našich služieb.

Vaše osobné údaje budeme z bezpečnostných dôvodov používať aj prostredníctvom video monitoringu, aby sme mohli spracúvať incidenty a zabrániť a nahlásiť trestné činy v našich obchodoch.

Vaše osobné údaje sa budú používať na zabránenie a vyšetrovanie zneužívania našich služieb online, strát a podvodov analyzovaním online nákupného správania.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Budeme spracúvať tieto kategórie osobných údajov:

*kontaktné údaje, ako sú meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa,

*ID klubového členstva,

*číslo zákazníka,

*videozábery,

* história objednávok,

* informácie o doručovaní,

* história platieb.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú výhradne na účely uvedené vyššie. Vaše údaje poskytneme spoločnostiam na výnimočné podávanie správ.

Informácie o incidentoch a podvodoch môžu byť na účely vyšetrovania poskytnuté poisťovacím spoločnostiam, súdnym orgánom alebo miestnym a globálnym orgánom na presadzovanie práva. Upozorňujeme, že títo príjemcovia majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov na zabránenie zneužívaniu našich služieb je založené na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame čas potrebný na zabránenie a/alebo nahlásenie možného podvodu a iných porušení zákona.

Videozábery sa uchovávajú v súlade s právnymi predpismi.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme SŽ tak, že napíšete na adresu info@ninabusso.sk Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

Ako používame súbory cookies?

Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“.  Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.

Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka.

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.

Niektoré súbory cookies tretích strán nastavujú služby, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach a ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Twitter a Facebook, a týkajú sa schopnosti používateľov zdieľať obsah na tejto stránke, ako naznačuje ich príslušná ikona.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším účtom alebo členstvom v klube, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu alebo klubu NINA BUSSO Club.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu na webovej stránke alebo klubu NINA BUSSO Club.

Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme.

Ak ste sa prihlásili do klubu NINA BUSSO Club, právnym základom je plnenie podmienok klubu NINA BUSSO Club.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

SŽ neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.

Účinnosť

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je účinné od 24.05.2018.